Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website www.krachtkits.be, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Krachtkits, Molenstraat 35, 2840 Reet, België. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle producten uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Krachtkits.

Verkoper en toepassingsgebied

Krachtkits is de handelsbenaming van Forza bvba en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0882097511 en BTW nummer BE 0882097511. De maatschappelijke zetel van Forza bvba is gelegen te Molenstraat 35, 2840 Reet, België. Krachtkits is te bereiken via e-mail: katrien@krachtkits.be. De website van Krachtkits is www.krachtkits.be

Leeftijdsgrens

Krachtkits accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Iedere klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een klant die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site.

Bestellingen en betalingen

Een aankoop komt pas tot stand indien de klant op de knop “bestelling bevestigen” heeft geklikt. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Krachtkits.
De klant moet hiervoor een geldig e-mail adres opgeven. Verdere communicatie zal altijd gebeuren via e-mail.
De klant gaat ermee akkoord dat dit e-mail adres zal worden opgenomen in het klantenbestand van Krachtkits waardoor er op regelmatige basis e-mails (max. 2 à 3 x per maand) zullen ontvangen worden over producten en acties van Krachtkits. Elke e-mail is vergezeld van de mogelijkheid om zich hiervan uit te schrijven.
Krachtkits biedt de mogelijkheid om te betalen via Bancontact, Ideal, KBC, Belfius, Visa, Paypal of overschrijving.

Prijs

Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro en steeds inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling.
De prijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld, ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.
In geval van kortingsacties die werden gelanceerd na aankoop van het product kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.
Krachtkits kan niet aansprakelijk gesteld worden door prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of typefouten.

Verzakingsrecht

Indien de klant na aankoop vaststelt dat het product niet is wat hij/zij ervan verwachtte heeft hij/zij het recht om hier binnen de 8 kalenderdagen na aankoop melding van te maken (per mail katrien@krachtkits.be of per aangetekende brief aan Krachtkits, Molenstraat 35, 2840 Reet, België) en het product te retourneren of te ruilen. Dit mag gebeuren zonder vermelding van een motief.
Het product dient ongebruikt en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten uwe laste.
Indien het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij ons toekomt krijgt u het aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten binnen de 14 dagen volledig terug vergoed. Onder (een) ongeschonden artikel/artikelen wordt (worden) verstaan: Artikel(en) is/zijn onbeschadigd, artikel(en) is/zijn voorzien van aangehechte labels en/of stickers, artikel(en) is/zijn verpakt in originele verpakking, artikel(en) is/zijn voorzien van eventuele actieartikelen die je bij de bestelling hebt ontvangen.

Levering

Krachtkits streeft ernaar om elke bestelling binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling te leveren.

Verzendingskosten via Myparcel/Bpost België:
Verzendingen binnen België bedragen 4,95 €
Verzendingen naar Nederland  9,5 €
Verzendingen naar de rest van de wereld bedragen 22,00 €

Verkoopspunten:
• Krachtkits, Molenstraat 35 in 2840 Reet - Afhalen mogelijk: maandag (18u-20u) en woensdag (10u-12u en 18u-20u).
Stuur je bestelling op voorhand door via katrien@krachtkits.be en de betaling gebeurt bij afhaling. 
Momenteel zijn er nog maar enkele verkooppunten maar daar wordt aan gewerkt. 
• Naturann, Molenstraat 49 in 2840 Reet (www.naturann.be) Open: woensdag 12u - 18u en zaterdag 10u - 14u of 

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Krachtkits. Krachtkits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, opgelopen buiten onze wil om. Vertragingen in de leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de klant. De verzendkosten kunnen steeds aangepast worden door Krachtkits indien nodig, dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail.

Aanbod/aansprakelijkheid

Alle producten die verkocht worden op de website zijn uitsluitend geschikt voor normaal particulier gebruik of gebruik in een omgeving van een kindercoachingpraktijk. 
De producten kunnen lichtjes afwijken van het getoonde product op de foto, bijvoorbeeld door afwijkingen in het materiaal en kleur. In dit geval kan Krachtkits niet aansprakelijk worden gesteld.
Het aanbod geldt steeds zo lang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Krachtkits
Krachtkits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aangebracht ten gevolge van het gebruik van het product dat wordt aangeboden op de site.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte artikelen zijn eigendom van Krachtkits tot op het moment dat de algehele betaling werd ontvangen van de klant. 
Vanaf het moment van levering is de klant eigenaar en verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product.

Overmacht

Het kan voorvallen dat Krachtkits in een situatie van overmacht terecht komt. Er kan sprake zijn van overmacht in geval van stakingen, ziekte, brand, oorlog, lock-outs, opstanden, overlijden, storingen in het transport of verzendingen ongeacht of dit voorvalt bij de leveranciers van Krachtkits of bij Krachtkits zelf. Indien de periode van overmacht zich langer voordoet dan 1 maand hebben zowel de klant als Krachkits het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder het betalen van enige schadevergoeding.

Klachten en garantie

Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
Door de klant of derden zelf veroorzaakte gebreken door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Krachtkits waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Krachtkits.
Krachtkits zal vervolgens de producten nakijken en beslissen of er al dan niet gebrek bestaat aan de producten. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de klant.

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Antwerpen uitsluitend bevoegd is.
Onafgezien welke van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Krachtkits kan de voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

>